LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chương trình này không còn chấp nhận đơn đăng ký nữa và tất cả những người nhận tài trợ đã được thông báo.

Vào Chỗ Nạp Đơn Bây Giờ >>>

Xem dưới đây để thêm tin tức

Visite el sitio web en español
Vào Trang Mạng bằng Việt Ngữ
Giám Sát Viên Andrew Đỗ

Chương Trình Hỗ Trợ Kinh Tế Tiểu Thương của Giám Sát Viên Andrew Đỗ

Chương Trình Hỗ Trợ Kinh Tế Tiểu Thương của Giám Sát Viên Andrew Đỗ được đề xướng nhằm giúp đỡ giới Tiểu Thương ( kể cả các doanh nghiệp tại gia và các nhà thầu độc lập) cũng như những tổ chức thiện nguyện hoạt động trong Địa Hạt 1 Quận Cam đã bị ảnh hưởng và thiệt hại do Đại Dịch COVID-19 gây ra. Ngân khoản trợ giúp sẽ dưới hình thức tài trợ không hoàn lại trị giá $10,000 Mỹ Kim.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Ông đại diện cho Địa Hạt 1 bao gồm các thành phố Santa Ana, Garden Grove, Westminster, một phần của thành phố Fountain Valley và khu vực hành chánh trực thuộc Quận Cam Midway City.

Đơn Xin Tài Trợ và Thể Thức Tuyển Chọn

Khi vào trang mạng của Quận Cam, quý vị có thể tham dự vào Chương Trình Tài Trợ của Địa Hạt 1. Nếu hợp lệ, đơn của quý vị sẽ được rút thăm may rủi qua hệ thống điện tử. Một khi thời hạn nạp đơn được kết thúc, quý vị sẽ được thông báo về tình trạng đơn xin tài trợ của quý vị qua trang mang và điện thư. Nếu được chọn là người được tài trợ, trang mạng cũng sẽ thông báo và yêu cầu người được tuyển chọn bổ túc thêm các hồ sơ yêu cầu.

Khi Được Tài Trợ

Tất cả các tiểu doanh nghiệp được tuyển chọn để tài trợ, doanh nghiệp này phải sử dụng ngân khoản cho những chi phí hợp lệ ấn định theo Đạo Luật Cares Act và các tài liệu chi tiêu phải được chứng minh bằng những chứng từ. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu sử dụng tiền cho các dịch vụ và các cơ sở thương mại địa phương, một khi họ có khả năng cung ứng.

Thời gian nộp đơn 26 tháng 6, 2020
Hạn chót nộp đơn 31 tháng 7, 2020 không được sau 5 giờ chiều (5pm)

Quý vị sẽ phải ghi danh cho FREE Serveymonkey Apply Account hay vao trong Google hay Facebook Accounts của quý vị.

Hoặc nếu quý vị muốn liên lạc với nhân viên của Nhóm Hỗ Trợ Chương Trình Tài Trợ Ngân Khoản Không Hoàn Trả Địa Hạt 1, xin gọi số (714)657-3300, Thứ Hai – Thư Sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhân viên co thể trả lời bằng Tiếng Anh, Tây Ban Nha, hay Tiếng Việt.

Đơn hoàn tất phải được nộp không quá 5 giờ chiều (5pmPST) Ngày 31 tháng 7, 2020 để được vào hệ thống bóc thăm may rủi bằng máy điện tử. Việc nạp đơn không bảo đảm là sẽ được nhận ngân khoản tài trợ.

Xin vào trang mạng ngay BÂY GIỜ >>>

Thời khóa biểu của Webinar

13 tháng 7, 2020

3 giờ chiều – 3:30 chiều Anh Ngữ

3:30 chiều – 4. giờ chiều Tây Ban Nha

4. giờ chiều – 4:30 chiều Việt Ngữ

Xin ghi danh trước trên Eventbrite vào link dưới đây. Tin tức của Webinar sẽ được bảo trợ và thâu tại chổ trên hệ thống Zoom. Chỉ dẫn làm thế nào để có thể vào hệ thống Zoom sẽ được cung cấp cho những người nào ghi danh trước trên mạng Evenbrite.

Ghi Danh tại đây.
 • Phải nằm một trong những thành phố dưới đây của Địa Hạt 1 Quận Cam
  • Santa Ana
  • Garden Grove
  • Westminster
  • Khu vực hành chánh quận hạt Midway City
  • Fountain Valley (Doanh nghiệp tọa lạc tại phía Bắc Warner Ave)
 • Phải thuộc một trong những thể loại sau đây:
   • Tiểu Doanh Nghiệp Truyền Thống
   • Doanh Nghiệp Tại Gia
   • Tổ Chức Thiện Nguyện
   • Nhà Thầu Độc Lập
 • Doanh Nghiệp hay Tổ Chức Thiện Nguyện phải bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bao gồm việc giảm thiểu các hoạt động thương mại hay tạm thời phải đóng cửa
 • Doanh Nghiệp hay Tổ Chức Thiện Nguyện không thể có quá 10 nhân viên làm việc toàn thời gian.
 • Doanh Nghiệp hay Tổ Chức Thiện Nguyện phải hiện đang hoạt động và phải hoạt động từ trước ngày 1 tháng Ba, 2020
 • Doanh Nghiệp phải hợp lệ để nhận ngân khoản từ Liên Bang (i.e. Các doanh nghiệp liên quan đến ma túy cần sa, cờ bạc, và loại tiêu khiển người lớn không hợp lệ cho ngân khoản tài trợ)
 • Tiểu Doanh Nghiệp hay Tổ Chức Thiện Nguyện trước đây đã nhận tài trợ từ các ngân khoản liên bang hay tiểu bang (i.e. PPP, EIDL và/hay những ngân khoản trợ giúp khẩn trương khác liên quan đến COVID-19) vẫn hợp lệ.
 • Tiền thuê cơ sở
 • Tiền lương nhân viên
 • Chi Phí: gas, điện, nước, điện thoại, internet…
 • Tiền bảo hiểm
 • Tiền nợ (account payable)
 • Hàng tồn kho.
 • Văn phòng phẩm
 • Chi phí chuyên môn (kế toán, dọn dẹp, vệ sinh)
 • Các Biện Pháp phòng chống COVID-19

1. Nạp đơn (26 tháng Sáu -31 tháng Bảy, 2020, không được quá sau 5 giờ chiều (5pm PST)

2.Phải nạp vào trang mạng các hồ sơ sau đây (26 tháng Sáu – 31 tháng Bảy , 2020, không được quá sau 5 giờ chiều (5pm PST).

 • Chứng Từ Trương Mục Ngân Hàng Tháng 4, 2019 (Bank Statement April 2019)
 • Chứng Từ Trương Mục Ngân Hàng Tháng 4, 2020 (Bank Statement April 2020)
 • Danh Sách Nhân Viên (Trước COVID-19 tính từ ngày 29 Tháng 2,2020 [dùng mẫu cung cấp] [template provided]
 • Danh Sách Nhân Viên (Sau COVID-19 tính từ ngày 29 tháng 4, 2020 [Mẫu cung cấp] [template provided]
 • Bảng chí phí ước tính sẽ sử dụng tiền tài trợ [dùng mẫu cung cấp]

3. Tùy Ý (Để xác định địa điểm của doanh nghiệp trong Địa Hạt 1)

 • Giấy tờ cho thấy văn phòng doanh nghiệp trong thành phố hoặc doanh số khai thuế (thí dụ: City Business License / Business Tax ID)
 • Hóa Đơn Điện Nước Gas mới nhất.
 • Hóa Đơn trong 12 tháng qua (Chỉ cho Nhà Thầu độc lập)

4. Cho phép/ Đồng Ý tham dự vào việc Chọn Lựa may rủi qua Hệ Thống Máy Điện Tử (26 tháng 6 – 31 tháng 7, 2020)

5. Chọn Lựa bằng cách bóc thăm may rủi qua hệ thống máy điện tử (1 tháng 8, 2020)

6. Thông báo được chọn, Chử ký để hoàn tất khế ước tài trợ và nạp các hồ sơ bổ túc (1 tháng 8 – 31 tháng Chạp, 2020)

 • Mẫu W-9
 • Trương Mục Ngân Hàng (ACH- Automated Clearing House) để tiền được chuyển trực tiếp
 • Bằng Lái Xe hay giấy chứng nhận cá nhân khác (other form of identification)

7. Giải Ngân (10 tháng 8 – 31 tháng Chạp, 2020)

Các đơn hoàn tất phải được nạp không được sau 5 giờ chiều ngày 31 tháng 7, 2020 để có thể vào hệ thống bóc thăm bằng mày điện tử

Xem câu hỏi thường gặp